Litt historie...

En gang gikk Dagros og hennes båsfeller og åt seg gode og mette på saftig gress i bakken på gården Nøsted ned mot Drammensfjorden. Inne i bunnen av fjorden holdt byen Drammen på å vokse med bra fart. Tømmerstokkene skapte liv og røre i byen. Sagbruksindustri vokste opp. Det gav handelsvirksomhet og skipsfart. Båter med trelast seilte ut fjorden og over til Danmark og Tyskland i hovedsak.

Med den store ekspansjonen som var i gang, var det derfor ikke så rart at tyske handelsmenn kom til byen. Blikket til den tyske handelsmannen Konrad Warnecke falt på Nøstodden som fant stedet som svært interessant industritomt. Året var 1848. Allerede året etter fikk han kjøp tomten for 7.000 spesidaler av bonden Ideus Lind. Konrad Warnacke etablerte veveri på tomten.

Ni år senere overdro tyskeren alt han hadde bygd opp til Jens Gram og Torleif Bache for 34.000 spesidaler. De nye eierne flyttet veveriet til Vestfossen og satset på tømmer som råstoff og bygde sagbruk og høvleri. Fra og med 1875 har det vært storindustri på Nøsted. Og, selv om "gamle og erverdige" Nøsted Bruk stengte dørene for industriell produksjon i 1976 er det fremdeles den dag i dag både sunn næringsvirksomhet og økende interesse for den tomten Konrad Warnecke fant i 1848.